Bruksvilkår for Motkraft-appen

1 Innledning

Takk for at du valgte å ta i bruk Motkraft-appen ("Appen"). Ved å ta i bruk Appen bekrefter du at du er over 18 år samt godtar disse brukervilkårene ("Vilkårene") som er bindende mellom deg ("Bruker") og Motkraft Gruppen AS, org.nr. 927 279 126 ("Motkraft Gruppen").

Appen er en tjeneste som kan lastes ned til mobiltelefon og andre tilsvarende mobile enheter, for å gi deg informasjon om de produkter og tjenester du som Bruker har kjøpt eller abonnerer på, samt løpende oversikt over ditt strømforbruk. Appen er tilgjengelig for alle kunder av Motkraft AS.

2 Behandling av personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger knyttet til bruk av Appen gjøres i henhold til vår personvernerklæring. Gå til www.motkraft.no/informasjonskapsler for å lese mer.

3 Eget ansvar

For å beskytte informasjonen om deg som er tilgjengelig via Appen, har vi iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Du har selv ansvar for at opplysningene du gir Motkraft Gruppen er oppdaterte og korrekte. Videre har du ansvar for at passord og innloggingsopplysninger håndteres sikkert.

Hvis du mister eller blir frastjålet enheten du benytter Appen på, må du varsle oss umiddelbart. Når du har varslet oss, iverksetter vi tiltak for å sikre dine data og om nødvendig sperre tilgangen til kontoen din.

4 Rett til å bruke tjenesten (lisens) og eierskap til immaterielle rettigheter

Du får en begrenset bruksrettighet (lisens) til Appen. Bruksretten bortfaller umiddelbart ved brudd på disse Vilkårene. Dersom bruksretten tilbakekalles eller bortfaller på annen måte, skal du slutte å bruke Appen.

Ved å logge deg på og bruke Appen samtykker du til å:
•            ikke kopiere, endre eller dekompilere Appen (inkludert kildekoden og komponenter ved Appen)
•            ikke innlemme hele eller deler av Appen i et annet program
•            kun bruke Appen til sitt tiltenkte formål, og ikke i strid med lov eller disse Vilkårene.

Motkraft Gruppen er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Appen, herunder materiale som er publisert i den. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og merkevarerettslig lovgivning. Materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, tekst, data, apper, digitale tjenester, grafikk, lyd, bilder, typografi, integrasjoner og kode, og alle dokumenter distribueres gjennom Motkraft-appen eller på nettsiden. Bruker får ingen immaterielle rettigheter til Appen utover den begrensede bruksretten (lisensen) som beskrevet her.

5 Garantier, ansvarsfraskrivelser og begrensninger

Du har forstått og godtar at Appen leveres «som den er», og at den gjøres tilgjengelig uten uttrykkelige eller underforståtte garantier eller forpliktelser av noe slag. Motkraft Gruppen forplikter seg ikke til, og fraskriver seg enhver garanti for, tilfredsstillende kvalitet. Ingen råd og opplysninger som du har fått fra oss, enten muntlig eller skriftlig, kan anses som noen garantiforpliktelse for oss i denne forbindelse. Endringer i Appen som gjennomføres for å overholde lovpålagte krav eller krav til sikkerhet vil kunne gjennomføres uten at Bruker varsles. De til enhver tid gjeldende Vilkårene for Appen vil være tilgjengelig via Appen og på Motkrafts nettside.

Motkraft Gruppen har ikke ansvar for tap eller skade (herunder indirekte skader) ved integrasjon av tredjepartsapper, styring av enheter, innhenting av data eller analyse av data.

Videre har vi ikke ansvar for utelatelser eller mangler ved Appen eller forsinkelser med hensyn til forpliktelser som følger av disse Vilkårene, når dette skyldes force majeure eller andre grunner som ikke med rimelighet kan forventes eller som ligger utenforMotkraft Gruppens rimelige kontroll.

Bestemmelsene i dette avsnittet påvirker ikke dine lovfestede forbrukerrettigheter, og anvendes i den utstrekning gjeldende lov tillater.

6 Tvisteløsning

Disse Vilkårene reguleres av norsk rett. Tvister knyttet til bruk av Appen meddeles Motkraft Gruppen og forsøkes løst ved forhandlinger. Du kan også klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her – http://ec.europa.eu/odr